Klasifikace TiO2

Co přináší sebou nová legislativa omezující TiO2 ve formě prachu s aerodymanickým průměrem menším než 10 mikrometrů?

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje

Povinnost správného označení takových výrobků (viz příloha platné legislativy – TiO2 sekce zvýrazněna)

Povinnost zabránit neoprávněné klasifikaci forem TiO2, které nejsou nebezpečné (Aby se zabránilo neoprávněné klasifikaci forem této látky, které nejsou nebezpečné, měly by být stanoveny specifické poznámky pro klasifikaci a označování látky a směsí tuto látku obsahujících).

Povinnost uvádění pozn.10, v této souvislosti s předcházejícím bodem a vzhledem, k tomu, že se klasifikace týká pouze situace přetížení plic vdechnutým prachem v množstvích, které plíce nejsou schopny průběžně čistit (Pozn.W – Bylo zjištěno, že nebezpečí karcinogenity této látky vzniká, když je vdechován respirabilní prach v množstvích, jež vedou k významnému zhoršení čisticích mechanismů částic v plicích).

Poznámka 10 – Klasifikace jako karcinogen při vdechování se použije pouze na směsi ve formě prášku obsahujícího 1 % nebo více oxidu titaničitého, který je ve formě částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 μm nebo je v těchto částicích obsažen.“; 

Jak bylo uvedeno na květnovém semináři k bezpečnosti TiO2, na českém trhu se dnes prodávají prakticky pouze bezpečné formy TiO2, jejichž aerodynamický průměr si nechali výrobci akreditovaně změřit. Jak bylo řečeno, výrobky které neprošly testy výrobci v celé EU raději stáhli a lze předpokládat, že na trhu se takové výrobky,spadající do uvedené legislativy prakticky nevyskytují.

Legislativa TiO2-SCHP ing Krejcova

Facebook
Twitter
LinkedIn