Stanovy

Přihláška pro nové členy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob „Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu“ schválené ustavující valnou hromadou 17.06.2013 a upravené valnou hromadou 26.6. 2019

I. Název, sídlo, právní forma a trvání sdružení

1. Název zájmového sdružení je Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu.

2. Sídlem společnosti je Praha.

3. Společnost je zájmovým sdružením právnických osob založeným ustavující členskou schůzí dne 17.06.2013 podle § 20f a násl. občanského zákoníku a je právnickou osobou zapsanou v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem hlavního města Prahy.

4. Společnost je založena na dobu neurčitou.

II. Poslání, cíle a předmět podnikání

1. Posláním společnosti je vytvářet podmínky usnadňující uplatnění nových technologií založených na využití fotokatalýzy na trhu.

2. Cílem a předmětem podnikání společnosti jsou zejména:

2.1 Vytváření podmínek pro dlouhodobou aktivní spolupráci členů sdružení v nevládních mezinárodních a evropských organizacích.

2.2 Vytvoření, zavedení a udržování systému pro kvalifikované posuzování vlastností fotokatalytických materiálů a jejich průmyslových aplikací, včetně zajištění jejich certifikace.

2.3 Vytvoření, dohodnutí a udržování způsobů uplatňování technických předpisů při posuzování a prokazování vlastností fotokatalytických materiálů a jejich průmyslových aplikací.

2.4 Vytvoření organizačních a technických předpokladů pro spolehlivé zkoušení fotokatalytických materiálů a jejich průmyslových aplikací.

2.5 Obecná propagace technologií založených na využití fotokatalýzy.

2.6 Udělování značky potvrzující shodu vlastností výrobku se stanovenými parametry.

2.7 Technické poradenství v oboru.

III. Vznik a zánik členství ve společnosti

1. Vznik členství

1.1 Členem společnosti se muže stát každá právnická osoba, která má o

členství zájem, je zapsána v obchodním rejstříku a na území České

republiky vyvíjí podnikatelskou činnost v oboru technologií založených na využití fotokatalýzy.

1.2 Členství vzniká přijetím nového člena rozhodnutím představenstva společnosti po splnění následujících podmínek:

a) podání písemné žádosti o členství,

b) projednání podané žádosti představenstvem společnosti,

c) rozhodnutí představenstva společnosti o přijetí žadatele za člena,

d) zaplacení členského příspěvku.

1.2. Žadatel o členství se stává členem společnosti prvním dnem měsíce následujícího po rozhodnutí představenstva o přijetí žadatele za člena a splnění uvedených podmínek.

2. Zánik členství

a) na základě písemného oznámení člena o vystoupení ze společnosti,

b) rozhodnutím představenstva společnosti o zániku členství ve společnosti.

2.1 Členství může představenstvo společnosti zrušit pokud:

a) člen nesplňuje stanovené podmínky členství

b) neplní své povinnosti podle stanov nebo se chová způsobem poškozujícím cíle společnosti,

c) pokud byl na majetek člena prohlášen konkurs, povolena reorganizace či oddlužení nebo byl návrh zamítnut, pro nedostatek majetku dlužníka,

d) při vstupu člena sdružení do likvidace.

2.2 Členství zaniká dnem doručení písemného sdělení člena o jeho vystoupení ze sdružení představenstvu či k datu určenému členem v tomto písemném sdělení nebo dnem rozhodnutí představenstva v případě zrušení členství dle čl. III. odst. 2.1 stanov.

Společnost a člen, jehož členství zaniklo, jsou povinni provést vypořádání zaniklého členství do 30 dnů od nejbližší účetní závěrky sdružení, která následuje po zániku členství.

Proti rozhodnutí představenstva společnosti o zániku členství může dotčený člen společnosti podat ve lhůtě do10 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí písemné námitky adresované k rukám předsedy představenstva. Představenstvo je povinno zařadit projednání těchto námitek na program nejbližší valné hromady. Podání námitek má odkladný účinek.

IV. Členské příspěvky

1. Členský příspěvek je nevratný roční příspěvek na činnost společnosti.

3. Výši členského příspěvku a způsob jeho placení určuje valná hromada společnosti, na základě návrhu představenstva.

V. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo.

1.1 Podílet se na činnosti společnosti a účastnit se valné hromady.

1.2 Žádat, aby do programu jednání valné hromady byla zařazena jím navržená záležitost.

1.3 Hlasovat na valné hromadě.

1.4 Volit a být volen do orgánů společnosti.

1.5 Písemně požádat o svolání mimořádné valné hromady nebo jednání představenstva

k projednání konkrétních záležitostí (nejméně 1/3 všech členů).

1.6 Prezentovat své členství ve společnosti.

1.7 Využívat výhody, které souvisejí se členstvím ve společnosti.

1.8 Obdržet vypořádací podíl při zániku sdružení.

2. Člen je povinen.

2.1 Jmenovat osobu oprávněnou jednat jménem člena.

2.2 Prosazovat a hájit zájmy společnosti a chránit její dobré jméno.

2.3 Účastnit se valných hromad a podílet se podle svých možností a zájmů na činnosti sdružení a při uskutečňování jejích cílů.

2.4 Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy.

2.5 Plnit a respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů společnosti.

VI. Organizace společnosti

1. Hlavními orgány společnosti jsou:

a) valná hromada,

b) představenstvo.

2. V rámci vnitřní organizace společnosti mohou být představenstvem dále

vytvářeny zejména:

a) pracovní skupiny,

b) poradní orgány.

Členem pracovní skupiny nebo poradního orgánu mohou být i osoby stojící mimo společnost.

VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a tvoří ji všichni její členové.

2. Do působnosti valné hromady patří.

2.1 Schválení stanov a jejich úprav.

2.2 Schválení výroční zprávy a účetní závěrky.

2.3 Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

2.4 Schválení rozpočtu.

2.5 Rozhodnutí o vyloučení člena společnosti.

2.6 Volby a odvolání členů představenstva v souladu s volebním řádem.

2.7 Rozhodnutí o zrušení společnosti a jmenování jejího likvidátora a

rozhodnutí o naložení s jejím likvidačním zůstatkem.

2.8 Rozhodování o dalších otázkách, které jsou do působnosti valné hromady svěřeny těmito stanovami nebo o jejichž rozhodnutí požádá představenstvo valnou hromadu.

3. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za rok.

4. Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala na území České republiky, a to v pracovní den.

5. Termín a program valné hromady oznámí představenstvo všem členům nejméně 2 týdny přede dnem jejího konání, a to elektronicky na adresy všech členů.

6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

a) název a sídlo sdružení,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) program jednání valné hromady,

d) seznam podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, pokud takové materiály existují.

6. Jednání valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na valnou hromadu, popřípadě i podle doplněného programu. Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce na valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů sdružení. Člen společnosti a představenstvo jsou oprávněni stáhnout z programu jednání ten bod, který na pořad jednání sami zařadili, nebo který byl na pořad jednání zařazen na jejich návrh.

7. Každý člen společnosti má jeden hlas. Na valné hromadě jedná člen osobou oprávněnou jednat za člena nebo muže být zastoupen jinou osobou, a to na základě písemné plné moci.

8. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina členů, Pokud není valná hromada usnášení schopná, svolá představenstvo do 20 dnů novou valnou hromadu se stejným programem. Ta bude schopna přijmout rozhodnutí nezávisle na počtu přítomných členů.

9. Rozhodnutí je platné, pokud pro něj hlasovala prostá většina přítomných členů, pokud není vyžadován vyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů není rozhodnutí schváleno. Pro rozhodnutí uvedená v části VII odst. 2.1 a 2.7 je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných na valné hromadě. Volby a odvolání členů představenstva se řídí Volebním řádem, který schvaluje valná

hromada prostou většinou přítomných členů. 10. Ve lhůtě 14 dnu od odeslání oznámení o konání valné hromady má každý člen právo navrhnout další bod programu ve formě návrhu rozhodnutí. Tento návrh musí být v uvedené lhůtě elektronicky odeslán na adresu představenstva. V takovém případě je představenstvo povinno oznámit změnu programu elektronicky všem členům nejméně 7 dní před dnem konání valné hromady.

11. Člen společnosti může na valné hromadě navrhnout nový bod programu ve formě návrhu rozhodnutí. Pokud budou na valné hromadě přítomní všichni členové, valná hromada zařadí toto rozhodnutí na program a rozhodne.

V případě, že na valné hromadě nebudou přítomni všichni členové, valná hromada zařadí toto rozhodnutí na program k projednání, avšak rozhodnutí bude přijato na základě

výsledku hlasování všech členů, organizovaného mimo zasedání valné hromady. V tomto případě odešle představenstvo elektronicky všem členům do 5 pracovních dnu ode dne konání valné hromady návrh rozhodnutí k hlasování se lhůtou 10 pracovních dní ode dne odeslání. Hlasování zašle člen elektronicky na adresu představenstva společnosti.

Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Představenstvo, ve lhůtě 20 pracovních dní ode dne konání valné hromady, oznámí všem členům elektronicky výsledek hlasování.

Většina se počítá z počtu hlasů všech členů.

12. Jednání valné hromady řídí předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, nerozhodne-li valná hromada jinak. Sčítání hlasů provádí předsedající.

13. O konání a průběhu valné hromady sdružení musí být vyhotoven písemný zápis, který podepisují všichni přítomní členové sdružení (nebo jejich zástupci).

VIII. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.

3. Představenstvo schvaluje:

a) technické požadavky pro kvalifikované posuzování vlastností fotokatalytických materiálů a jejich průmyslových aplikací,

b) ceníky služeb poskytovaných společností,

c) jednací řád představenstva.

4. Představenstvo zpracovává:

a) koncepci činnosti společnosti,

b) rozpočet společnosti,

c) účetní závěrku a výroční zprávu,

d) návrhy změn stanov společnosti,

5. Představenstvo svolává jednání valné hromady.

6. Představenstvo:

a) řídí činnost společnosti v období mezi valnými hromadami, vykonává rozhodnutí a plní úkoly uložené valnou hromadou,

b) vede seznam členů společnosti,

c) rozhoduje o čerpání finančních prostředků,

d) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a záznamů,

e) určuje vnitřní organizační strukturu výkonného managementu společnosti, jmenuje a odvolává jeho členy a stanovuje rozsah jejich práv a povinností,

f) vykonává práva zaměstnavatele ke všem případným zaměstnancům společnosti,

g) zřizuje pracovní skupiny a poradní orgány a pověřuje je plněním aktuálních úkolů,

h) vystupuje jménem společnosti na veřejnosti.

7. Představenstvo společnosti má 3 až 5 členů. Funkční období člena představenstva je tříleté. Výkon funkce člena představenstva skončí dnem zvolení nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena představenstva. Členové představenstva mohou být valnou hromadou kdykoliv odvoláni. Opětovná volba člena představenstva je možná.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce člena představenstva, který odstoupil ze své funkce, končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je přitom povinno odstoupení člena představenstva projednat na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemného prohlášení o odstoupení. V případě, že člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.

8. Představenstvo, pokud počet jeho zvolených členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy představenstva do konání následujícího jednání orgánu, který je oprávněn volit členy představenstva.

9. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

10. Představenstvo zasedá podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát za čtvrtletí.

11. Předseda představenstva (v případě jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti kterýkoliv člen představenstva) je povinen svolat jednání představenstva tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o svolání představenstva požádá člen představenstva nebo nejméně 1/3 členů společnosti.

12. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo přijímá usnesení prostou většinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.

IX. Jednání za společnost

1. Jménem sdružení jedná a podepisuje předseda představenstva. Další členové představenstva jednají na základě zmocnění, které za tím účelem vydává předseda představenstva.

2. Podepisování za sdružení se provádí tak, že k názvu sdružení se připojí

jméno a podpis předsedy představenstva nebo zmocněného člena představenstva.

X. Hospodaření společnosti

1. Společnost hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou a sestavovaného vždy na kalendářní rok.

2. Činnost sdružení je financována:

a) z členských příspěvků,

b) z příjmů z vlastní hospodářské činnosti, která je v souladu s cíli společnosti a za poskytované služby,

c) sponzorskými dary.

3. Představenstvo odpovídá za dodržení schváleného rozpočtu.

4. Společnost odpovídá za své závazky svým majetkem. Odpovědnost členů je

vyloučena.

XI. Zrušení společnosti a naložení s likvidačním zůstatkem

1. Společnost může být zrušena rozhodnutím valné hromady.

2. Pokud její majetek nepřejde na jejího právního nástupce, provede se likvidace společnosti podle platné právní úpravy.

3. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný valnou hromadou.

4. Likvidační zůstatek se rozdělí způsobem určeným valnou hromadou.

XII. Závěrečná ustanovení

Stanovy společnosti byly schváleny ustavující valnou hromadou v Praze dne 17. 06. 2013 a upraveny valnou hromadou 26. 6. 2019.

 

STANOVY KE STAŽENÍ V PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn