Programové prohlášení

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu – programové prohlášení

Českou společnost pro aplikovanou fotokatalýzu založily organizace využívající princip fotokatalýzy a různých forem především oxidu titaničitého k vývoji nových technologií a výrobků pro vytvoření odborného zázemí, které bude schopné zaručit, že technologie i výrobky mají určité technické parametry a tím i užitné vlastnosti při dodržení existujících předpisů na ochranu zdraví, životního prostředí a pro bezpečnost práce.

Fotokatalýza je jedním z rychle se rozvíjejících oborů spadajících do oblasti nanotechnologií, do jejichž dalšího rozvoje jsou vkládány nemalé naděje, přinášející však současně určitá rizika při praktické aplikaci.

Ta rizika jsou v zásadě dvojího druhu.

Tím prvním je překotný vývoj nových výrobků, využívajících princip fotokatalýzy, který vede k tomu, že se na trhu objevuje řada produktů, jejichž užitné vlastnosti jsou deklarovány výrobcem, avšak není možné objektivním a spolehlivým způsobem ověřit jejich pravdivost.

Tím druhým je regulace nežádoucích účinků těchto výrobků na zdraví a životní prostředí, která je dána platnými technickými předpisy.

Základním cílem činnosti společnosti je omezení těchto rizik na přijatelnou míru s tím, že jejich míra bude vždy v souladu s úrovní výsledků vědeckého bádání v daném oboru a bude odpovídat požadavkům platných technických předpisů.

Dalším důležitým cílem, který bude společnost sledovat je podpora aktivní účasti českých odborníků při zpracování mezinárodních a evropských norem, motivovaná snahou uplatnit do textů norem zkušenosti a znalosti získané systematickým výzkumem v oboru.

K naplnění uvedených programových cílů předpokládá společnost dospět tím, že vytvoří a do praxe zavede systém pro posuzování výrobků využívajících princip fotokatalýzy.

Systém je založen na:

  • stanovení technických požadavků (parametrů) odpovídajících hlavnímu účelu použití, které musí splňovat určitý druh výrobku nebo aplikace,
  • zavedení spolehlivého a objektivního zkušebnictví pro zkoušení stanovených technických požadavků, založeného na využívání ověřených zkušebních postupů a metodik podle platných technických norem,
  • zahrnutí požadavků vyplývajících z technických předpisů do technických požadavků v rozsahu a způsobem dohodnutým s orgány odpovědnými za dohled nad uplatňováním těchto předpisů v praxi.

Na přípravě systému spolupracují tři odborné komise, pro značku kvality, pro zkušebnictví a pro technické předpisy. Odborným poradním orgánem společnosti je Vědecká rada, složená převážně ze zástupců vědeckých a výzkumných organizací. Vědecká rada i odborné komise jsou otevřeny všem, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření systému, a účast v nich není vázána na členství ve společnosti.

Zavedení systému umožní vydávat na základě objektivního přezkoušení osvědčení prokazující, že určitý výrobek splňuje stanovené technické požadavky a vyhovuje požadavkům technických předpisů. Tímto způsobem se předpokládá usnadnit výrobcům vstup nových výrobků na trh a uživatelům či spotřebitelům poskytnout ověřenou informaci o jejich skutečných užitných vlastnostech.

Pro zapojení do tvorby mezinárodních a evropských norem bude společnost hledat finanční i organizační zázemí podporované vyváženým poměrem veřejných i soukromých zdrojů, umožňující dlouhodobé a reprezentativní zastupování národních zájmů při tvorbě norem v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích.

Listopad 2013

 

Advanced Materials s.r.o.

ATG s.r.o.

ČSN o.s.

Barvy-Laky Teluria s.r.o.

Isolit-Bravo s.r.o.

Nano4people s.r.o.

Nano Detox s.r.o.

Nanotrade s.r.o.

Pardam s.r.o.

Retap s.r.o.

VŠB

Facebook
Twitter
LinkedIn