Konference – Aktuální otázky využití oxidu titaničitého v praxi

Aktuální otázky využití oxidu titaničitého v praxi

4. 5. 2022 proběhl multioborový seminář k mediálně často zneužívané problematice využití a bezpečnosti oxidu titaničitého. Odborníci z různých sfér posuzovali  bezpečné využití oxidu titaničitého z mnoha různých úhlů. Hlavní pohled byl z hlediska jeho využívání a nedávného zařazení jeho práškové formy s vdechnutelnou velikostí částic.

Na trhu se prakticky nevyskytují žádné nebezpečné výrobky oxidu titaničitého.

Jak uvádí Dr. Pikal, vedoucí výzkumu předního výrobce TiO2 Precheza a předseda analytické sekce světové asociace výrobců TiO2 – TDMA, prakticky všechny formy, na které by se klasifikace vztahovala byly staženy výrobci z trhu. Na straně výrobců i zákazníků je společný zájem – využívat pouze kvalitní a bezpečné výrobky obsahující tuto látku. Jak se shodli všichni přednášející, využití oxidu titaničitého pro zkvalitnění životního prostředí přináší kvalitativní posun a je nutné se vyvarovat zbytečné a nepodložené nanohysterii.

https://youtu.be/jvb2i2JcQNc

1 Současný stav klasifikace TiO2 a možný budoucí vývoj –  RNDr. Petr Pikal, CSs.

 

Fotokatalytická technologie TiO2 řeší prakticky bez rizik i nejzávažnější ekologické problémy.

 

Dr. Jan Procházka, člen Akademického sněmu AV ČR, stály host Parlamentní komise pro vědu a výzkum (-2021), celoživ. člen Elektrochemical Society, člen TNK 144 (nanomateriály), člen technické pracovní skupiny MPO/člen TWG pro WGC BREF – (tvorba evropské legislativy pro čištění odpadních plynů z chemického průmyslu(WGC), člen DECHEMA, předseda DR Nanoasociace, člen předsednictva ČSAF, nositel nejvyšších státních i zahraničních vyznamenání za přínosy mezinárodní vědě a výzkumu, autor více než 200 patentů v oblasti nanomateriály a TiO2, seznámil přítomné s širokým využitím oxidu titaničitého pro zlepšování životního prostředí a zhodnotil obří přínosy fotokatalytické technologie pro zvýšení životního standardu v porovnání s prakticky zanedbatelnými riziky.

 

https://youtu.be/qGpzxIs1Xdg

2 Přínosy a potenciální rizika fotokat. materiálů využívajících nanoformu TiO2 – Ing. Jan Procházka, Ph.D.

 

Všechny formy TiO2 jsou bezpečné, legislativa se vztahuje pouze na práškové materiály s aerodynamickým průměrem pod 10 mikrometrů (vdechnutelnou frakci).

 

Ing. Alena Krejčová, Svaz chemického průmyslu ČR – sekretář výboru pro management chemických látek a výboru pro průmyslové suroviny, člen pracovní skupiny CEFIC rady Národního centra pro toxické látky,  představila existující stav legislativy vztahující se k TiO2, konkrétně k jeho jediné formě – prášku s aerodynamickým průměrem pod 10 mikrometrů. Všechny ostatní formy jsou, jak uvádí legislativa netoxické a zcela bezpečné.

 

https://youtu.be/dZTqlhVrAsw

3 Legislativa regulující využívání nanoformy TiO2 – Ing. Alena Krejčová

 

Použití principu předběžné opatrnosti má svoje pevná pravidla daná evropskou legislativou a nelze se za něj účelově schovávat a jeho pomocí ovlivňovat pravidla trhu.

Předseda ČSAF, Mgr. Pavel Šefl se věnoval právnímu rozboru často zneužívanému principu předběžné opatrnosti s tím, že někteří statní zaměstnanci, individuálně nebo schovávající se za státní instituce v ČR porušují zákon o svobodné veřejné soutěži a prakticky nelegálně torpédují inovativní podnikání. Tato uváděná a potenciálně nelegální činnost je o to závažnější, že v době nouzového stavu znemožnila účinnou obranu obranu obyvatelstva proti viru SARS-COV-2 a nemoci COVID 19.

 

https://youtu.be/ljSgvnqJCvI

4 Princip předběžné opatrnosti a jeho praktické používání – Mgr. Pavel Šefl, Ph.D.

 

Kvalitu TiO2 produktů lze dobře měřit

Dr. Pavel Kejzlar, Technická univerzita v Liberci – vedení Laboratoře aplikované fotokatalýzy předvedl přítomným možnosti TUL pro testování vlastností fotokatalytických výrobků a vznesl některé otázky ohledně využití existujících norem.

 

https://youtu.be/YXB8Fe2M3GQ

5 Jak testovat fotokat. produkty z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti – Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

 

Oxid titaničitý v jeho nanoformě je bezpečný pro plicní buňky

Dr. Rössner z Ústavu experimentální medicíny AV ČR – vedoucí oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie, se věnoval metodologii posuzovaní toxicity a výsledkům svého výzkumu, kde porovnává vliv různých materiálú na plicní buňky, včetně TiO2. Jeho závěr je jednoznačný –  oxid titaničitý nemá jako jediná zkoumaná inertní nerozpustná látka žádný negativní vliv na plicní buňky.

 

https://youtu.be/knEhkc0tIJE

6 Toxicita nanočástic TiO2 a ZnO z hlediska současného vědeckého poznání a praxe –  RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

Facebook
Twitter
LinkedIn