Prohlášení ČSAF ke společnému expertnímu stanovisku

Prohlášení České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu ke Společnému expertnímu stanovisku k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého v předškolních/ školních zařízeních, a v dalších vnitřních prostorech budov.

Prohlášení České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu ke Společnému expertnímu stanovisku k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého v předškolních/ školních zařízeních, a v dalších vnitřních prostorech budov, (dále Stanovisko),

které podepsali: doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., Ing. Eduard Ježo, prof. Mgr. Jana Kukutschová,PhD. a  RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Autoři Stanoviska se v obecné a nekonkrétní rovině vyjadřují proti používání fotokatalytické technologie využívající nanoformu TiO2 a dokonce nepodloženě nedoporučují aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého ve školách a v mateřských školách.

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF), která sdružuje seriózní české firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou a aplikací fotokatalytických technologií a jejíž vědecká rada zapojuje přední světové odborníky v oboru fotokatalýzy, vydává ke Stanovisku následující prohlášení:

  1. Názor autorů Stanoviska neobsahuje dostatečné odborné posouzení ani analýzu stavu trhu.
  2. Stanovisko je bohužel paušalizující a poškozuje celý obor fotokatalýzy, seriózní firmy a kvalitní produkty.
  3. Autoři Stanoviska klamou státní správu i veřejnost tvrzením, že „použití nástřiku nanočásticemi TiO2 a nanoformy TiO2 jako takové není doposud V ČR nijak regulováno“.
  4. Ani jeden z podepsaných není respektovaným odborníkem v oblasti fotokatalýzy.
  5. Stanovisko se neopírá o žádnou komplexní odbornou expertízu a vyjadřuje pouze subjektivní názory osob s povrchní znalostí problematiky.
  6. Ze Stanoviska není zřejmé, zda jeho text vyjadřuje oficiální názor institucí, jejichž jmény se podepsaní zaštiťují. Stejné instituce, se stejným razítkem totiž v konkrétních případech seriózních výrobců fotokatalytických produktů ověřily účinnost, bezpečnost a využitelnost jejich technologií a vydaly zcela opačná doporučující stanoviska.

 

VYJÁDŘENÍ K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM STANOVISKA:

 

  • Účinnost

Autoři již od začátku manipulují s informacemi tak aby evokovali, že denní světlo procházející okny neaktivuje fotokatalytické nátěry. Z praxe jednoznačně vyplývá, že denní světlo procházející okny škol a školek obsahuje dostatek UVA záření pro aktivaci fotokatalytického povrchu, jak nakonec ukázal i sám RNDr. Kotlík na konferenci Slezské dny preventivní medicíny 22.-24.března 2017, ve svém příspěvku: „25+1 (proměřená mateřská škola)“, který prováděl měření prakticky za světelně nejméně příznivých podmínek v roce.

Účinnost konkrétních fotokatalytických produktů je v současnosti ověřována podle více než stovky platných mezinárodních norem ISO v mnoha akreditovaných laboratořích.

Co se týká zpochybnění využitelnosti fotokatalytických povrchů pro snížení rizika přenosu respiračních nákaz: Kvalitní fotokatalytické povrchy mají vysoký záchyt aerosolu, a jak ukazuje Zdravotní ústav Ostrava (RNDr. Pazdziora), vykazují dlouhodobou sanitární funkci (10 i více let). I z tohoto důvodu považuje tento známý epidemiolog a hygienik ze ZÚ Ostrava za zásadní cílené využití fotokatalýzy proti epidemiím a pandemiím virového původu.

 

  • Zdravotní dopady

I v této části autoři Stanoviska neuvádějí pravdivé informace a manipulují s fakty. Předně není pravda, že „Použití nástřiku nanočásticemi TiO2 a nanoformy TiO2 jako takové není doposud V ČR nijak regulováno“. Pro uvádění nanoproduktů na trh existuje řada legislativních regulací v rámci EU (ECHA, REACH, CLP legislativa). V České republice je řada povinností při uvádění nátěrových hmot na trh, které musí výrobce splnit, jako jsou bezpečnostní listy a bezpečnost při aplikačních postupech (to se týká i stříkání).

Autoři Stanoviska vytvářejí nepravdivý dojem, že po aplikaci nátěrů s nano TiO2 jsou dětí automaticky vystaveny zvýšené expozici nanočásticemi TiO2.  Taková paušalizace je faktickým poškozováním kvalitních a účinných produktů, u kterých měření v konkrétních mateřských školách prováděná SZÚ (RNDr. Kotlík) a také specializovaným pracovištěm VŠB (Fakulta bezpečnostního inženýrství, Laboratoř výzkumu a managementu rizik) prokázala, že se z aplikovaného fotokatalytického nátěru prakticky žádné nanočástice neuvolňují. Například aeroskopicky měřená koncentrace TiO2 v prostorech tříd, ošetřených produktem člena ČSAF, byla na hranici měřitelnosti a nižší než je ve venkovním vzduchu. Strašení dlouhodobou expozicí dětského organismu nanočásticemi TiO2 je v tomto případě zcela absurdní. V Japonsku, kde je fotokatalýza systematicky využívána již více než 30 let žádné podobné obavy nepanují.

Stanovisko evokuje strach z nanomateriálů a fakticky diskriminačně vystupuje proti celému perspektivnímu průmyslovému odvětví nanotechnologií. Na rozdíl od autorů Stanoviska považuje Evropská Unie nanotechnologie, včetně fotokatalýzy, za cestu k dlouhodobé udržitelnosti a prosperitě celé Unie.

  • Dodržování pravidel a legislativních norem

Na trhu existují desítky fotokatalytických produktů, které se však svojí účinností a praktickou využitelností a cenou velmi liší. Souhlasíme s autory Stanoviska, že by si zákazník měl vždy vyžádat dokumentaci dokládající účinnost, funkčnost a praktickou využitelnost konkrétního produktu. Protože si je Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu vědoma skutečnosti, že je pro zákazníka velmi obtížné orientovat se v marketingových materiálech různých firem, vytvořila systém certifikace účinnosti fotokatalytických výrobků, který na základě měření podle mezinárodních ISO norem ověří skutečnou fotokatalytickou účinnost produktu ve vztahu k funkcím deklarovaným jeho výrobcem nebo prodejcem. Produkty, které splňují požadavky norem, získávají certifikaci ČSAF, která dokládá, že tvrzení dodavatele fotokatalytického produktu o jeho účinnosti a využitelnosti jsou pravdivá.

Certifikační systém je otevřený nejenom členům ČSAF, ale i ostatním firmám na českém i mezinárodním trhu.

Postihování praktik neseriózních prodejců nebo výrobců jako např. klamavá reklama nebo nedodržování platných technických a hygienických norem, biocidního zákona a stavebně technických norem apod. jsou plně v kompetenci a odpovědnosti příslušných státních orgánů.  Jedná se zejména o KHS, ČOI, ČIŽP. Pokud autoři Stanoviska kritizují paušálně nekalé praktiky v oblasti prodeje fotokatalytických produktů, považujeme za velmi neseriózní a neprofesionální, že se s konkrétními podezřeními neobrátili na výše uvedené státní orgány.

Výše uvedená fakta nás vedou k následujícímu závěru:

Podle názoru ČSAF, je Stanovisko diskriminační vůči celému oboru nanotechnologií a fotokatalýzy, zakládá se na nepřípustných zjednodušeních a paušalizacích a svojí podstatou je narušováním volné hospodářské soutěže poškozující jednotlivé konkrétní firmy, včetně všech členů ČSAF, kteří, přestože jde o seriózní firmy s kvalitními a bezpečnými produkty. 

Doporučujeme poškozeným firmám, aby se proti Stanovisku a jeho autorům bránily soudní cestou. Zároveň vyzýváme státní orgány, aby se řídily platnou legislativou a adekvátně reagovaly na diskriminační Stanovisko podepsané doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, PhD., Ing. Eduardem Ježo, prof. Mgr. Janou Kukutschovou, PhD. a  RNDr. Bohumilem Kotlíkem, Ph.D.

 

V Praze 1.4.2021                          Představenstvo ČSAF

 

Pavel Šefl

Předseda představenstva

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace