Prohlášení představenstva ČSAF k otázkám bezpečnosti a účinnosti fotokatalytických produktů

Na současném světovém trhu existují stovky produktů, které zákazníkům nabízejí praktické využití pozitivních efektů fotokatalýzy. Faktická účinnost využití fotokatalytického jevu, a tím i deklarované užitné vlastnosti konkrétních produktů se však mohou velmi lišit.

16. 4. 2021
Prohlášení představenstva ČSAF k otázkám bezpečnosti a účinnosti fotokatalytických produktů

Hlavním cílem a smyslem existence České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu je vytváření předpokladů a podmínek pro uplatnění nových technických řešení využívajících fotokatalýzy a na nich založených produktů v praxi. 

Cílem přitom není jednostranně prosazovat výrobce a jejich produkty, ale vytvořit pravidla a postupy zaručující koncovému uživateli, že produkt má deklarované vlastnosti, prokazatelnou a stabilní účinnost po dobu použitelnosti, že splňuje technické normy i technické předpisy a jeho používání neohrožuje ani zdraví ani životní prostředí.

Využití fyzikálního jevu fotokatalýzy v konkrétních výrobcích přináší zcela nové možnosti a pozitivní efekty v účinné ochraně proti mikroorganismům a šíření nemocí, pro vytváření zdravějšího a hygieničtějšího vnitřního prostředí budov i jako environmentální technologie pro účinné čištění vzduchu a vody od široké škály škodlivých látek, včetně obtížně rozložitelných jedů a karcinogenů.* Fotokatalýza má také široké uplatnění v aktivní ochraně povrchů staveb proti mikrobiologickému napadení plísněmi a řasami a proti tmavnutí a černání staveb v důsledku usazování špíny rozptýlené v ovzduší.

Praktické využití nesporných pozitiv fotokatalytického jevu v konkrétních výrobcích je, stejně tak, jako je tomu i u jiných technologií, spojeno s vyřešením otázek účinnosti, praktické využitelnosti a přirozeně také bezpečnosti konkrétních výrobků.

Na současném světovém trhu existují stovky produktů, které zákazníkům nabízejí praktické využití pozitivních efektů fotokatalýzy. Faktická účinnost využití fotokatalytického jevu, a tím i deklarované užitné vlastnosti konkrétních produktů se však mohou velmi lišit.

Na trhu tak vedle sebe existují jak vysoce účinné produkty, tak i výrobky u nichž je fotokatalytický jev neměřitelný.

V současnosti již sice existují technické normy i akreditované laboratoře, které s využitím těchto norem jednotně dokáží hodnotit skutečnou fotokatalytickou účinnost konkrétních produktů z hlediska jejich dekontaminační, antimikrobiální, čistící nebo samočistící funkce. Problémem ale je, že si tento systém ještě neosvojila státní správa.

Některé fotokatalytické společnosti, včetně ČSAF, zde udělaly první krok k ochraně spotřebitele a vytvořily nezávislé certifikační programy. Certifikace je však dobrovolná a řada subjektů na trhu ji nepodstoupí, protože je pro ně z řady důvodů výhodnější využívat agresivní marketingové nástroje a vyhnout se nezávislému ověření fotokatalytické účinnosti svých produktů. V důsledku toho se uživatelé velmi obtížně orientují v tom, který výrobek je skutečně kvalitní a který ne. 

ČSAF pro ochranu poctivých výrobců a spotřebitelů vytvořila, inspirována Asociací fotokatalytického průmyslu Japonska, národní certifikační systém, který umožňuje, na základě využití mezinárodních norem ISO, ověřit nezávislými hodnotiteli skutečnou fotokatalytickou účinnost konkrétních výrobků.

Výrobky, které projdou tímto ověřením, obdrží certifikát, který dokládá spotřebitelům skutečnou účinnost a praktickou využitelnost konkrétních produktů z hlediska deklarovaných fotokatalytických efektů pro čištění vzduchu nebo vody, pro ochranu proti mikroorganismům a pro samočistící funkci. ČSAF systematicky dál pracuje na zdokonalování certifikačního systému v souladu s vývojem současného vědeckého poznání i v návaznosti na zdokonalování praktických aspektů certifikace.

Výrobky využívající fotokatalytický jev patří mezi nanotechnologie, protože pracují s materiály, v nichž jsou využity specifické vlastnosti povrchu nanočástic fotoaktivních materiálů, nejčastěji oxidu titaničitého.

Pro využívání nanomateriálů je závazná platná legislativa, která vychází z dosažené úrovně poznání a jejich posouzení z hlediska pozitivních přínosů, ale také potenciálních rizik pro zdraví lidí a životní prostředí. Při tomto posuzování se často hovoří o uplatnění principu předběžné opatrnosti.

ČSAF podporuje v souladu s legislativou uplatňování principu předběžné opatrnosti. Rozhodnutí  na základě konkrétního posouzení přínosů a potenciálních rizik konkrétních produktů s tím, že nestačí obavy či teoretické spekulace.

Ke kvalifikovanému posouzení konkrétních výrobků je nutná odborná a věcná diskuse při identifikaci metodiky a technických postupů posuzování nanobezpečnosti fotokatalytických výrobků. ČSAF je takové diskusi nejen otevřena, ale bude ji také aktivně iniciovat.

Otázkám nanobezpečnosti se ČSAF věnuje dlouhodobě a systematicky jak organizováním prestižních mezinárodních konferencí s tímto tématem, tak ji neustálým studiem a sledováním tématu ve vědeckých časopisech a profesními přednáškami na konferencích a akcích, která pořádá státní správa. Vědecká rada ČSAF je složena z odborníků a vědců s mezinárodní reputací. ČSAF je připravena přispět do diskuse o posuzování nanobezpečnosti fotokatalytických produktů nejen svojí odbornou vědeckou kapacitou, ale také znalostmi o současném trhu s fotokatalytickými produkty a postupech jejich testování a certifikace.

ČSAF vidí rozšíření svého certifikačního programu, o posuzování bezpečnosti fotokatalytických výrobků z hlediska uplatnění principu předběžné opatrnosti, ve spolupráci se státní správou jako další nutný krok ve snaze o racionální regulaci odvětví fotokatalýzy v této oblasti. Zdokonalený certifikační systém ČSAF může zároveň položit základy pro vytvoření jasných pravidel a budoucí legislativu.

ČSAF je přesvědčena že touto cestou je možno efektivně odlišit na trhu kvalitní a bezpečné fotokatalytické výrobky od těch, které jsou nekvalitní a z hlediska bezpečnosti pro lidské zdraví a přírodní prostředí rizikové.

* Fotokatalýza s použitím  nanoformy TiO2 jako nově vznikající technika je již v současné době vedena v evropské legislativě BREF CWW – Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro Běžné čištění odpadních plynů a odpadních vod, v kapitole 5.2.1., jako kandidát na BAT (nejlepší dostupná technika).

Představenstvo ČSAF

 

Pavel Šefl
Předseda představenstva    

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace