ARCHÍV NOVINEK 2013-2016

Proběhla panelová diskuze na téma Fotokatalytické technologie – od teorie k praktickému využití

Jak jsme nedávno avizovali, proběhla dne 13.12. v prostorách Ústavu experimentální medicíny AV ČR panelová diskuse na téma: Fotokatalytické technologie – od teorie k praktickému využití

Panelová diskuse se skládala ze čtyř částí (bloků) na jejichž začátku vždy byla krátká přednáška jednotlivých odborníků na dané téma.

Moderátory celé akce byli Ing. Jan. Topinka CSc., DSc. a Mgr.Pavel Šefl CSc.

V úvodu vystoupil Ing. František Peterka Ph.D., předseda ČSAF s přednáškou na téma ,,Současný stav oboru aplikací fotokatalýzy – historie, očekávání a skutečnost v roce 2016“

V přednášce popsal celý vývoj oboru, zejména s ohledem na certifikační proces v rámci EU a konkrétní výstupy ve formě výrobků založených na principu fotokatalýzy a jejich využití při praktických aplikacích.

V následující diskusi na něj navázali další přítomní hosté z řad odborné veřejnosti.

Druhým přednášejícím byl Ing. Jan Procházka Ph.D., místopředseda ČSAF s přednáškou ,,Potenciál fotokatalytické technologie pro ochranu zdraví a životního prostředí.“

20161213_102337.jpg

V průběhu přednášky byly prezentovány možnosti praktického využití materiálů na bází TiO2, v oblasti zdravotnictví a ochrany životního prostředí.

Zejména se zaměřil na způsoby a možnosti ošetření interiéru zdravotnických zařízení pro snížení výskytů nebezpečných bakterií (MRSA) v těchto prostorách.

Další část byla věnována využití fotokatalytických nátěrů na fasádách budov a to se dvěma účinky a) samočistící schopnosti s odstraněním znečisťujících látek, zejména plísní a řas  z povrchu ošetřeného materiálu    b) čištění ovzduší v blízkosti takto ošetřených ploch.

Po poměrně živé reakci moderátor poté ukončil  diskuzi k tomuto příspěvku, s tím, že toto téma je příliš rozsáhlé a je nutno se k němu vrátit na některém z příštích plánovaných diskuzních panelů.

V další části byly zařazeny přednášky zaměřené na lékařské studie vlivu TiO2 na zdraví lidí a dalších živých organismů.

První z těchto přednášek na téma ,,Inhalační účinek nanočástic TiO2 “, kterou přednesla prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc z Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byla věnována rozsáhlému výzkumu vlivu částic TiO2 při výrobním procesu.

20161213_114440.jpg

Tento výzkum poukazoval na rozdíly mezi různými pracovišti, ale neprokázal žádný škodlivý vliv na lidské zdraví, přestože se jednalo o dlouhodobé zatížení s velkými koncentracemi této látky.

Přednášku MUDr. Pelclové v diskusi o potenciálních rizicích nano TiO2 doplnil RNDr. Petr Pikal (Precheza a.s.), který poukázal na závěry rozsáhlých epidemiologických studií, které neindikují negativní vliv na zdravotní stav sledovaných zaměstnanců ani u vysokých expozic TiO2 a nezaznamenaly ani jeden případ onemocnění zaměstnance spojeny s expozicí TiO2. Zmíněné studie v časově dlouhém období zkoumaly dopady vysokých expozicí TiO2 formou exhalace, která je považována za nejrizikovější, v průmyslových provozech výroby pigmentu titanové běloby  na vzorku několika desítek tisíc zaměstnanců. Dále uvedl, že pigment titanové běloby typicky obsahuje až 20% nanočástic TiO2.

Poté následovala přednáška byla na téma ,, Nové poznatky o rizicích nano-TiO2

Přednášejícím byl RNDr. Pavel Rossner, Ph.D., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR – odd. genetiky, toxikologie a nanotoxikologie).

Tato přednáška byla zaměřena na krátké shrnutí dosavadních výzkumů, z nichž část byla prováděna na zvířatech (in vivo)  a větší část formou in vitro na buňkách. Přednáška a následná diskuse ukázaly, že testy toxicity nano TiO2 na zvířatech neprokazují souvislost mezi expozicí nanoformě TiO2 a vznikem rakoviny u člověka. V diskuzi potom RNDr. Rossner zdůraznil své závěry o vlivu oxidu titaničitého na organismus savců, že je nízký a prakticky neměřitelný.

Závěrem lze konstatovat, že došlo k rozsáhle výměně názorů na daná témata a přes různá stanoviska k využitelnosti fotokatalýzy je nutno dále pokračovat v celém procesu certifikace nových výrobků při jejich zavádění na trh, neboť se jedná o perspektivní obor s velkým přínosem pro ochranu zdraví a životního prostředí před vlivem znečištění.

O případném termínu konání druhého diskusního bloku Vás budeme informovat v průběhu příštího roku.

RNDr. Kotlík ze SZÚ v průběhu diskuze vystoupil s tvrzením, že na stránkách ČSAF je nepravdivá informace o udělení souhlasu SZÚ s aplikacemi a používáním jednoho výrobků údajného člena Asociace.

Předsednictvo proto následně prověřilo obsah svých webových stránek a po zjištění, že na webových stránkách ČSAF, tato informace nikdy nebyla zveřejněna, se důsledně proti tomuto tvrzení ohrazuje. Zároveň konstatuje, že nenese odpovědnost za obsah webových stránek jiných subjektů zabývajících se produkci nebo prodejem výrobků na bázi fotokatalýzy. Pokud se však bude jednat o člena ČSAF, vyzve jej k odstranění nepravdivých informací, případně zveřejní své stanovisko k tomuto jednání, které poškozuje její zájmy.

Ing.Jiří Kubečka – tiskový mluvčí

30.11.2016

Mezinárodní vědecké sympozium pro oxid titaničitý

https://www.youtube.com/playlist?list=UU26oDdfuF5m_XAGji8D6_Gg

Paříž hostila účastníky Mezinárodního sympozia zaměřeného na využití  oxidu titaničitého z hlediska jeho vlastností a účinků na lidský organismus. ČSAF na této konferenci zastupoval člen představenstva Ing. Jan Procházka.

Na sympoziu vystoupily největší kapacity v oboru a podrobily analýze biologické a epidemiologické studie, které poukazují na domnělé negativní účinky TiO2 pro lidský organismus.

Na základě těchto analýz došli účastnicí sympozia k jednoznačnému závěru, že většina těchto studii je prováděna bez hlubších souvislostí a s povrchní znalosti dané problematiky, především charakteru a vlastností materiálů použitých pro testy.

Existuji však výjimky, kdy jsou výzkumy prováděny seriózním způsobem na dostatečném vzorku zkoumaných osob. Jednu z těchto studii osobně představil profesor Jon Fryzek (University of Pittsburgh School of Public Health), který jako první prováděl epidemiologické studie na 25000 lidech pracujících ve výrobě TiO2.

https://www.youtube.com/playlist?list=UU26oDdfuF5m_XAGji8D6_Gg

Konsensus byl i v názoru, že tyto nesystematické výzkumy vyvolávají neoprávněné negativní reakce na využití TiO2 v různých aplikacích a nepřispívají k solidnímu a propracovanému systému hodnocení těchto technologií a produktů z hlediska účinků na lidské zdraví.

Účastníci sympozia se jednoznačně shodli, že vypovídací schopnost   závěrů vyplývajících z těchto studii je velice sporná a prakticky je nelze považovat za  relevantní.

Závěrem je nutno opakovaně konstatovat, že tato a další akce zaměřené na problematiku využití TiO2 odhalují spoustu nepravd a mýtů, které se v této oblasti objevují, neboť existuje tlak na akademickou sféru, aby publikovala své závěry i v případech, kdy nejsou k dispozici relevantní výstupy a   výsledky jsou jen sporně  publikovatelné.

Presentace z této konference I s videozáznamem diskuzí si můžete stáhnout zde: https://www.youtube.com/playlist?list=UU26oDdfuF5m_XAGji8D6_Gg

 

Ing.Jiří Kubečka-tiskový mluvčí ČSAF

28.11.2016

Pozvánka na panelovou diskusi

 

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu a Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i. Vás zvou na panelovou diskusi:

Fotokatalytické technologie – od teorie k praktickému využití

Nanotechnologie mění náš život a umožňují technický rozvoj civilizace. To se týká i využití technologie fotokatalýzy, která má potenciál být aplikována v ochraně povrchů, obraně proti mikroorganismům, zlepšování vnitřního prostředí budov, při ochraně rostlin před škůdci a při čištění životního prostředí od nebezpečných imisí.

Fotokatalytické produkty se stále více uplatňují na trhu. Praktické aplikace otevírají celou řadu otázek nejenom pro jejich koncové uživatele, ale také pro širší odbornou veřejnost včetně orgánů státní správy a samosprávy.

Panelová diskuse, na kterou Vás zveme, si klade za cíl se těmito otázkami zabývat z různých úhlů pohledu.

Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti problematiky předpokládáme, že panelová diskuse bude probíhat v delším časovém období formou několika půldenních setkání s přednáškami předních českých odborníků a prostorem pro odbornou diskusi.

Diskusní panely:

 • Fotokatalytické produkty na českém a světovém trhu (vývoj, současný stav, perspektivy, praktická využitelnost, vlastnosti)
 • Praktické využití fotokatalytických produktů, přínosy a rizika.
 • Technické a hygienické normy, testování, certifikace

Úvodní diskusní setkání:

Termín:             13. XII. 2016 od 9:00 hod. do 13:00 hod.

Místo:                Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč

Moderující:      J. Topinka, P. Šefl

Úvodní přednášky k diskusi:

 1. Současný stav oboru aplikací fotokatalýzy – historie, očekávání a skutečnost v roce 2016

(F. Peterka, (ČSAF))

 1. Potenciál fotokatalytické technologie pro ochranu zdraví a životního prostředí.

(J. Procházka (ČSAF))

 1. Inhalační účinek nanočástic TiO2

(D. Pelcová (VFN – Klinika pracovního lékařství))

 1. Nové poznatky o rizicích nano-TiO2

(P. Rössner (ÚEM AV ČR – odd. genet. toxikologie a nanotoxikologie))

 

 

Po každé úvodní přednášce bude následovat prostor pro dotazy a diskusi v rozsahu 25 minut.

Pokračování panelové diskuse – druhý diskusní blok plánujeme uskutečnit v únoru 2017 s úvodními přednáškami na témata:

 • Fotokatalytické materiály obsahující nanoformu TiO2 a jejich praktické použití z hlediska platné legislativy v oblasti ochrany zdraví obyvatelstva
 • Testování účinnosti fotokatalytických materiálů pro čištění vzduchu a vody od znečišťujících látek (normy, postupy, zkušenosti a doporučení)
 • Rizika použití fotokatalytické technologie – praktické zkušenosti a rozbor vědeckých informací
 • Příprava systému certifikace fotokatalytických produktů v České republice

O definitivním termínu konání druhého diskusního bloku Vás budeme informovat v průběhu ledna 2017.

Svoji účast na akci potvrďte, prosím, na e-mail: p.sefl@amjtj.com, nebo telefonicky na č. +420 724 339 369

Ing. Jiří Kubečka- tiskový mluvčí

 

21.11.2016

Jednání představenstva ČSAF  dne 15.11.2016

Jednou z hlavních současných priorit představenstva ČSAF je definování pravidel pro vytvoření systému certifikace fotokatalytických výrobků.

Rovněž na posledním zasedání představenstva byla tato problematika na pořadu jednání. Členové představenstva projednali závěry z předběžného jednání s ředitelem Výzkumného ústavu pozemních staveb, Certifikační společnosti s.r.o. (VÚPS) a doporučilo další spolupráci s touto instituci s cílem vytvořit a dále provozovat systém certifikace fotokatalytických výrobků ve stavebnictví. VÚPS vytvoří návrh struktury otevřeného certifikačního systému dle platných technických norem. ČSAF pak do tohoto systému vloží zkušební postupy pro zkoušení jednotlivých vlastností fotokatalytických výrobků, kritéria pro jejich hodnocení  podle výsledků zkoušek a vytvoří skupinu expertů pro ověřování způsobilosti zkušebních laboratoří, které budou součástí sytému. Dále pak vytvoří kritéria pro posouzení využitelnosti protokolů z již provedených měření, z hlediska jejich uznání pro udělení certifikátu příslušnému výrobku.

Představenstvo dále projednalo seznam pracovišť, které jsou schopná testovat fotokatalytické produkty podle metod stanovených v mezinárodních normách ISO a v evropských normách CEN.

Závěrem přijalo představenstvo rozhodnutí o nutnosti koordinace celého procesu s cílem jeho ukončení k 31.1.2017, tak aby celý certifikační systém byl k tomuto datu plně funkční.

Ing. Jiří Kubečka- tiskový mluvčí

30.6.2016

Protihluková bariéra, která zároveň čistí vzduch

Před dvěma roky si motoristé projíždějící Prahou kolem Barrandova mohli poprvé všimnout neobvyklého nápisu na protihlukové bariéře,, Tyto plochy čistí vzduch“.

klokocka-2.jpg

Testovací stěna-protihluková bariéra Praha – Barrandov (tato stěna vyčistí za jeden den tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí za celý rok)

Ovzduší v okolí této významné dopravní komunikace je velmi zatížené výfukovými zplodinami, proto bylo toto místo vybráno pro testování účinnosti fotokatalytických nátěrů.

Za aktivní a cenné pomoci Autosalonu Klokočka se zde podařilo zrealizovat záměr aplikovat v reálném prostředí  fotoaktivní nátěr FN   pro testování jeho účinků pro zlepšení životního prostředí a dekontaminaci okolního vzduchu.  Tento nátěr, který vyvinula  a patentovala  společnost Advanced Materials –JTJ, jeden ze zakládajících členů ČSAF, dokáže účinně a dlouhodobě snižovat znečištění ovzduší v městských a průmyslových aglomeracích. Výsledky měření jednoznačně dokládají, že vysoce účinný fotokatalytický povrch nátěrů Protectam FN®  radikálně snižuje jak koncentrace NO, tak i NO2.

Po dvou letech od této aplikace se na stejném místě objevili pracovníci této společnosti a z  testovací stěny vyřízli některé části jako vzorky, které byly následně použity pro testování v laboratoři.

20160621_140003_resized.jpg

V laboratorních podmínkách  se dále provedou veškerá další měření s cílem exaktně prokázat dlouhodobé účinky fotokatalytických nátěrů  FN pro zlepšení kvality ovzduší.

klokocka.png

Výsledky testování jednoznačně prokázaly stálost účinku  tohoto nátěrů na zlepšení kvality okolního  ovzduší.

V laboratorních podmínkách  se dále provedou veškerá další měření s cílem exaktně prokázat dlouhodobé účinky fotokatalytických nátěrů  FN pro zlepšení kvality ovzduší

Snad se tímto způsobem konečně podaří přesvědčit i ty, kteří byli dosud skeptičtí a pochybovali o pozitivních vlastnostech fotokatalýzy.

Mimo to se každý samozřejmě může o silném pozitivním vlivu na likvidaci škodlivin přesvědčit sám přímo na místě. Kromě již popsaného  zlepšení kvality ovzduší je zde možno pozorovat rovněž samočistící vlastnosti tohoto nátěru.

klokocka.jpg

Rozdíl ve vzhledu  ošetřených a neošetřených ploch je po dvou letech zcela markantní. Fotokatalytické plochy se dokáží samy vyčistit od dehtů, sazí, prachu a další špíny. Tyto pozitivní vlastnosti můžete využít i vy,  například pro ochranu fasády, obzvláště v případě, že je váš dům zatížen exhalacemi z automobilového provozu na přilehlých dopravních komunikacích.

Ing.Jiří Kubečka-tiskový mluvčí

31.5.2016

Pražané si mohli vyzkoušet, co vše dokážou nanotechnologie

20160528-img_2755.jpg

Praha, 31. května 2016 Novinky českých firem z oblasti nanotechnologií si mohli v sobotu 28. května prohlédnout lidé, kteří navštívili loď CARGO Gallery kotvící na Rašínově nábřeží v Praze.
V rámci Týdne inovací 2016 zde proběhla akce s názvem NANODEN Praha, organizovaná Asociací nanotechnologického průmyslu ČR.
Návštěvníci se mohli setkat s předními vynálezci a inovátory z oblasti nanotechnologií.
Mohli například ochutnat vodu z Vltavy, která byla vyčištěna nanofiltry či si nechat odstranit revoluční maskou až 75 % vrásek. Před  zraky návštěvníků zde také bylo vyrobeno nanovlákno.
Dále si návštěvníci akce mohli prohlédnout luxusní automobil „vytuněný“ nanotechnologiemi, hydrofobní nanokravatu, antibakteriální oblečení s nanostříbrem, samočisticí nátěry s nanočásticemi, nanooptiku, nanobiotechnologie, nanobavlnu pro alergiky…
Lidé se zde osobně setkali  s vynálezcem revoluční 3D nanobaterie a nanotechnologických nástřiků Janem Procházkou a dalšími předními českými nanotechnology.

20160528-img_2684.jpg

Některé ze zúčastněných  firem jsou zároveň členy Asociace pro aplikovanou fotokatalýzu, která chystá obdobnou propagační akci na podzim letošního roku.
„Už nyní pro Vás připravujeme zajímavý program a těšíme se na vaši návštěvu,“ zvou organizátoři této zajímavé akce, která si klade za cíl popularizovat vědu v oblasti fotokatalýzy.

Ing.Jiří Kubečka-tiskový mluvčí

 

3. Valná hromada ČSAF

Jednání 3. Valné hromady České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu proběhlo ve středu 30. března v prostorách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze.

V úvodu tohoto jednání byla přednesena zpráva o činnosti společnosti v roce 2015 a plán činnosti na rok 2016

V průběhu dalšího jednání  Valné hromady bylo zvoleno nové představenstvo na další tříleté funkční období.

Novými  členy představenstva se na základě této volby stali:

Ing. František Peterka

Ing. Jan Procházka

a Miloš Heršálek

Poté se přítomní  věnovali diskusi o nejdůležitějších úkolech a cílech pro nastávající období.

Všichni členové se  shodli na závěru, že je nutno, v co nejkratším čase, zavést systém certifikace veškerých fotokatalytických výrobků a umožnit tak, potencionálním zákazníkům, aby dokázali rozlišit úroveň a kvalitu jednotlivých výrobků, které se v poslední době objevují na trhu.

Závěrem schválili přítomní návrh představenstva na ustanovení funkce tiskového mluvčího této společnosti, kterým se stal Ing. Jiří Kubečka.

ČSAF tímto rozhodnutím opětovně deklarovalo svůj zájem propagovat princip fotokatalýzy a to jak  laické tak i odborné veřejnosti s cílem aktivního zastupování svých členů při jednání s orgány státní správy a dalších odborných institucí při stanovení podmínek uvádění fotokatalytických produktů na český a evropský trh.

Důležitým úkolem ČSAF je rovněž zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací o škodlivosti této technologie a jejího negativnímu vlivu na lidské zdraví. Toho by se mělo dosáhnout prostřednictvím pořádání různých seminářů a dalších akcí zaměřených na osvětu  v této oblasti a to jak pro laickou tak i odbornou veřejnost.

V Ostravě 10.4.2016

Ing.Jiří Kubečka

tiskový mluvčí

 

30.3.2016

Vážení přátelé a členové vědecké rady ČSAF , 

dovolte nám pozvat vás na seminář věnovaný certifikaci fotokatalytických výrobků .

      Stáhněte si pozvánku  Fotokatalyza-seminar

Proč jsme zvolili toto téma ?

Nejenom jinde ve světě ,ale i v Čechách  se vyskytuje  celá řada výrobků , které jsou prezentovány jako fotokatalytické  , nebo se setkáváme s fotoaktivními materiály aplikovanými  poněkud zvláštním způsobem.. Ale je logické ,že  pokud  certifikáty na fotokatalytické výrobky neexistují každý prodejce si doklad o deklarované funkci  snaží obstarat . Např. certifikát na  funkční   fotoaktivní antibakteriální  povrch si nechá  otestovat ve Zdravotním ústavu kde sice ISO test na fotoaktivní antibakterialní povrch za použití UV světla nedělají a ani ho dělat  neumí, ale jsou oprávněni certifikát vydat . Pokud potřebujete  certifikát , vyřeší to přídavek  biocidu a povrch je antibakteriální . S fotoaktivitou to nemá sice  nic společného ,ale  99 % veřejnosti problematice  nerozumí a  je snadno manimulovatelná uměním marketing.

Měla by to být ČSAF a  především její VR (vědecká rada ) ,která by měla provádět osvětu a k problematice fotokatalýzy se odborně vyjadřovat . Ale jakou  mají členové VR pro tuto činnost oprávnění a motivaci  při pracovním vytížení každěho z nás ? Jaké z toho plynou  pro členy benefity ?    Průmysloví členové ČSAF  motivaci mít musí neboť nesmysly a podvody na trhu mohou znamenat ztrátu důvěry i pro jejich dobré produkty .

To je hlavní důvod , že Předsednictvo ČSAF  plánuje zorganizovat  serii na sebe navazujících seminářů , ve kterých by informovala odbornou veřejnost a orgány státní zprávy o fotokatalýze jako o  perspektivním oboru  a současně by zde byly take  diskutovány  problémy s tím  spojené .

V den valné hromady ČSAF bychom rádi pozvali všechny členy ČSAF , VR a členy Technické Komise pro Nanotechnologie –subkomise pro fotoaktivní materiály na  přednášku o Certifikaci  a v užším kruhu prodiskutovali i činnost a zaměření VR v rámci ČSAF aby to mělo smysl pro všechny jež se budou aktivně podílet . Úspěch oboru je v zájmu nás všech .  Certifikaci jsme zvolili záměrně proto , že umožňuje členům VR aktivně se zapojit při provádění ISO a CEN standardních testů..                                                                                                                            Za ČSAF  vás všechny  srdečně  zve                                                                                                          

                               František Peterka

11.1.2016

PODPOŘTE Advanced Materials-JTJ s.r.o.  V SOUTĚŽI EUROPEAN BUSINESS AWARDS A MOŽNOSTI ZÍSKAT TITUL NATIONAL ‘PUBLIC’ CHAMPION FOR THE CZECH REPUBLIC A REPRESENTOVAT ČESKOU REPUBLIKU VE FINÁLE TÉTO SOUTĚŽE.

national-champion-2015-16.jpg

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO A VOLTE PRO ADVANCED MATERIALS-JTJ http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/the-ukti-award-for-innovation-1/17682

Advanced Materials-JTJ s.r.o., jeden ze zakládajících členů ČSAF získal titul National Champion v prestižní mezinárodní soutěži European Business Awards, které se letos zúčastnilo přes 32000 evropských firem ve dvaceti kategoriích.

Více naleznete zde…..

 

4.12.2015

Česká republika zná své podnikatelské Vizionáře 2015

 

vizionari-2015-nano4people-amjtj.jpg

Sdružení CzechInno dnes v Praze ocenilo nejinovativnější podnikatele, firmy a jejich projekty roku 2015. Za účasti odborné poroty, složené z předních odborníků na inovativní podnikání, státních zástupců i významných představitelů akademické půdy, si ocenění „Vizionáře 2015“ odneslo celkem jedenáct firem z různých odvětví obchodu, služeb či průmyslu. Mezi oceněnými jsou projekty, které svým zaměřením patří mezi absolutní světové unikáty s převratným řešením ve svém odvětví.

Fotogalerie: http://www.czechinno.cz/projekty/fotogalerie/galid_19/vizionari-2015.aspx

Členové ČSAF Nano4people a Advanced Materials-JTJ získali  titul Vizionář 2015 za čištění vzduchu pomocí aplikace fotokatalytických nátěrů Protectam FN.
http://www.czechinno.cz/informacni-centrum/clanky/ceska-republika-zna-sve-podnikatelske-vizionare-2015.aspx
Již pátý ročník projektu Vizionáři 2015 si klade za úkol najit a ocenit nejinovativnější podnikatele a firmy uplynulého období. Projekt se snaží zviditelnit jejich vizionářské podnikatelské počiny a pomoci jejich snadnější realizaci tím, že je prostřednictvím médií přiblíží široké veřejnosti. Letošní ročník projektu zaznamenal, stejně jako i v letech předchozích, opět rekordní počet přihlášených subjektů – potvrzuje se, že Česká republika má mnoho inovativních podnikatelů, kteří ve svých oborech razí cestu vpřed i v mezinárodním měřítku a konkurenci.
„Jsme velmi rádi, že náš projekt stabilně roste, stejně jako spolu s ním rostou i ocenění Vizionáři,“ říká k historii projektu předseda řídicí rady sdružení CzechInno David Kratochvíl. „S potěšením sledujeme, že firmy, které se v minulosti staly Vizionáři, jsou se svými projekty úspěšné jak v Česku, tak i v dalekém zahraničí – získávají řadu podnikatelských ocenění, bodují na veletrzích a nacházejí zajímavé partnery a investory. Jejich úspěch je i naším úspěchem,“ dodává Kratochvíl.

Odborná porota, které předsedal generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a člen řídicí rady sdružení CzechInno doc. Ing. Pavel Švejda CSc., FEng., a jejímiž členy byli například zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, České exportní banky, Univerzity Palackého v Olomouci a dalších významných institucí podnikatelského a akademického světa i státní správy, udělila titul Vizionář 2015 těmto oceněným:

 • Aircraft Industries a.s. za výrobu nového modelu letounu L 410 NG
 • Aveton s.r.o. za výrobu zvukoabsorpčního skleněného panelu GLASIOR
 • B2A Software Development s.r.o za vývoj technických řešení pro výrobní společnosti Digitized manufacturing, Lokotrain a O-fice
 • C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o. za výrobu a vývoj Vzduchotechnická jednotka H-UNI
 • Česká oceánografická společnost za projekt plovoucí čistírny odpadních vod
 • ELKO EP, s.r.o. za vývoje bezdrátového měření spotřeby energií v systému iNels
 • Gauss Algorithmic s.r.o. za vývoj vývoj algoritmů sloužících k detekci kybernetických hrozeb, monitoringu produktivity a zvyšování efektivity využívání ICT v organizacích HAM-FINAL, s.r.o. za výrobu vysocerychlostních výstružníků
 • Nano4people, s.r.o. a Advanced Materials JTJ, s.r.o. za vývoj nanočističek vzduchu za pomocí světla
 • Technická fakulta ČZU v Praze za vývoj Plantografu V12
 • Workswell s.r.o. za vývoj systému Workswell Thermospector.Laureáti čestného uznání poroty:
 • FERMAT CZ s.r.o za expanzivní exportní strategie akvizice společnosti Lucas Precision v USA
 • O2 Czech Republic, a.s. za projekt Media Data Monetization.Zvláštní cena v rámci projektu SPINNET za studentský inovativní podnikatelský záměr 2015:
 • Antonín Světinský z VŠB – TU Ostrava Ostrava za podnikatelský záměr Fyziotrenér.

„Porota měla i v letošním roce velmi těžkou a zodpovědnou práci: z několika desítek vysoce kvalitních inovativních počinů musela vybrat ty, které jsou skutečně vizionářské,“ komentuje úlohu poroty její předseda Pavel Švejda. „Letos se ukázalo, že u poroty výrazně bodovaly firmy, které se rozhodly spojit moderní technologie s tradičními průmyslovými odvětvími – porota tak strukturou udělených ocenění dává najevo, že tento směr rozvoje českého průmyslu má podle ní budoucnost.“

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob založeným k podpoře českého podnikání. Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání a organizátorem přehlídky kontaktů a informací pro export s názvem Festival Exportu CZ. V roce 2015 spustilo i svůj nový projekt s názvem Smart Business Festival – Festival chytrého podnikání. Informace o činnosti sdružení a jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz.

Projekt Vizionáři 2015 se uskutečňuje pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vyhlášeného Svazem průmyslu a dopravy ČR. Jeho generálním partnerem se stala Komerční banka, hlavními partnery jsou Česká exportní banka, síť Enterprise Europe Network Česká republika při Technologickém centru Akademie věd ČR a Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.. Odbornými partnery projektu jsou Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR, Asociace výzkumných organizací a Mediálními partnery se stali Regie Radio Music, které stojí za vysíláním stanic Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC/Studio Zet, časopis Týden, tabletový týdeník Dotyk Byznys, magazín Marketing Sales Media, časopis Inovační podnikání a transfer technologií, časopis Trade News, profesní magazín Best a web Protišedi.cz.

Kontakt pro média: David Kratochvíl, MBA – předseda řídicí rady sdružení, e-mail: kratochvil@czechinno.cz, tel.: 774 220 272774 220 272

10.10.2015

Celosvětové setkání představitelů průmyslu výroby a zpracování TiO2 proběhlo v Praze.

Vice President ČSAFtio2_summit_2015_prague.jpg, Dr. Jan Procházka, Jan Buk, ředitel firmy Pardam a Prof. Josef Krysa, vice předseda vědecké rady ČSAF presentovali své fotokatalytické technologie a pokroky ve výzkumu na jedné z nejdůležitějších globálních událostí v oboru TiO2 průmyslu http://www.pigmentmarkets.com/tio2 .
V hotelu Hilton Prague se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. října 2015 světové setkání vrcholových představitelů firem zabývajících se výrobou, zpracováním a aplikacemi oxidu titaničitého – TiO2 World Summit 2015. Jako součást summitu proběhla i konference předních světových odborníků na problematiku TiO2 a pigmentů. Témata vystoupení byla zaměřena na nejnovější poznatky v této oblasti a jejich využití v průmyslu a praktických aplikacích. Unikátní

formát, v němž obě akce probíhají, umožňuje  neformální setkávání špičkových odborníků působících ve výzkumu a vývoji s vrcholovými manažéry firem, které ovlivňují rozhodující globální ekonomické a technologické trendy ve významném průmyslovém odvětví. Akce se vedle obřích nadnárodních společností účastnily i menší firmy. Specifickou, dynamicky se rozvíjející skupinu jsou zejména ty, které jsou zaměřeny na rozvoj nanotechnologií a jejich aplikace. Českou republiku v této skupině reprezentovaly společnosti Advanced Materials-JTJ (AMJTJ), Pardam a Pure Space.

AMJTJ, která se dlouhodobě účastní zasedání TiO2 World Summit, byla v tomto roce spoluorganizátorem setkání a patřila mezi hlavní sponzory akce. Jednatel AMJTJ Dr. Procházka byl zároveň spolupředsedou celé akce.

Nad významným setkáním průmyslníků a vědců převzalo záštitu ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a jednání podpořili svými ystoupeními místopředseda vlády pro vědu výzkum a inovace – Pavel Bělobrádek a ministr průmyslu a obchodu – Jan Mládek.

   

Ve svých vystoupeních představili téměř dvěma stovkám zahraničních hostů českou republiku jako vyspělou průmyslovou zemi, příznivé místo pro ekonomickou spolupráci a investice, stát, který navzdory svým „nanorozměrům“, dnes patří mezi nanotechnologické velmoci.

Dr. Procházka vystoupil v rámci Summitu s příspěvkem: „ Environmental Applications of Nano TiO2 – Emerging Markets“.

19.1.2015 – Rozhovor pro LTV Plus

Tajemnice ČSAF Doc, ing. Kamila Kočí (VŠB) poskytla v prosinci a lednu dva rozhovory pro LTV Plus, kde seznamuje veřejnost se svojí prací v oboru a možnostmi využití fotokatalýzy v různých oblastech vědy a výzkumu.

 

Zasedání představenstva

Představenstvo se sešlo v plném počtu a projednalo následující témata:

Valná hromada 2015

Představenstvo se dohodlo, že VH bude svolána na poslední únorový týden do Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského 24.2.2015 v 10.30.

Pozvánka

Program činnosti v roce 2015

Program činnosti společnosti bude jednoznačně zaměřen na vytvoření certifikačních schémat pro certifikaci výrobků v oborech nátěrů, čističek vzduch a antibakteriálních aplikací fotokatalýzy. Základní technické a organizační podklady zpracuje představenstvo ve vzájemné spolupráci a koordinované prezidentem společnosti tak, aby je bylo možné představit členům společnosti na VH.

22.10.2014

LTV-PLUS/ Ekonomický magazín: Využití nanotechnologií k čištění vzduchu (a ochraně památek)

20.9.2014

Jan Procházka, místopředseda ČSAF poskytl rozhovor LTV-PLUS

9.9.2014

Portal Ekologické Bydlení vydal zprávu o fotokatalytické technologii s názvem „Fotokatalýza dokáže čistit špinavé ovzduší„.

Konference

​ČSAF společně s ÚFCH J. Heyrovského a TUL uspořádali mezinárodní fotokatalytickou konferenci zaměřenou na životní prostředí a vytváření standardů. V Praze se sešla špička oboru a zástupci světových fotokatalytických organizací k diskuzi o využití fotokatalýzy pro čištění ovzduší a zavedení norem a standardů pro podporu forem a ochranu zákazníka.

Tisková informace je k dispozici zde

1. září / 1st September 2014

Začíná mezinárodní seminář zaměřený na fotokatalýzu.

obrazek1.png

Třídenní mezinárodní seminář zaměřený na nové technologie pro čištění prostředí za pomoci slunečního záření dnes zahájila Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu ve spolupráci s Evropskou fotokatalytickou federací. Na programu jsou novinky v oblasti fotoaktivních nanonátěrů, jejich aplikace a systémy na certifikaci výrobků.

5. září / 5th September 2014

interesting lecture of Dr. Jörg Kleffmann from Bergische Universität Wuppertal:

„Can photocatalysis improve urban air quality? Results from the PhotoPAQ LIFE+ project“

where: Center of nanotechnology at TUL Liberec

when: beginning at 1 pm

Continues with excursion in center of Nanotechnology.

3-4 září 2014

Mezinárodní fotokatalytické konference o vytváření standardů.

Předběžný program ke stažení je k dispozici zde:

Předběžný program

27.6. Tisková konference

27.6. proběhne na Ústavu Fyzikální chemie AV ČR 1. tisková konference České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu

Kromě obecných informací a záměrech ČSAF je na programu i připravovaná mezinárodní konference, která se bude konat v září 2014 v Praze.

6.2.2014  Zasedání představenstva

Témata zasedání

Příprava technické komise 206 mezinárodní normalizační organizace ISO v Praze v září 2014 – -organizace zajištění navazující mezinárodní konference

Solupráce ČSAF při pořádání konference „Využití fotokatalytických povrchů k ochraně zdraví před nebezpečnými látkami v ovzduší a přenosem nákaz“.

3. 2. 2014 – Koordinační schůzka

Místo

Regionální prezentační a prodejní centrum PROTECTAM FN – Ostrava.

Program

Příprava vzdělávací konference

Téma

„Využití fotokatalytických povrchů k ochraně zdraví před nebezpečnými látkami v ovzduší a přenosem nákaz“

Pracovní název

„ZDRAVÝ VZDUCH“

Cíl akce

Osvěta v oblasti využití fotokatalytických technologií pro čištění ovzduší a vzduchu v interiérech budov.

Termín

(bude upřesněno)

Místo

Ostrava (další bude upřesněno)

Obsah hlavních bodů programu:

Jak vyčistit vzduch v budovách a ovzduší velkých měst a průmyslových aglomerací? (Jaký je stav? Dopady na lidské zdraví a ekonomiku. Legislativa a politika. Nástroje řešení. Využívané technologie. Ekonomické a technické limity. Fotokatalýza nabízí řešení.)

Co je fotokatalýza, jaké je její praktické využití, mýty a realita.

Existující purifikační fotokatalytické technologie, fotokatalytické produkty na trhu, testování, certifikace, legislativa.

Využití fotokatalytických produktů v praxi – případové studie.

Stanovisko vědecké rady ČSAF k zdravotním, hygienickým a ekologickým aspektům využívání nanoformy TiO2 jako fotokatalyzátoru

Moderovaná rozprava.

Referující

Body 1. – 3. – reprezentanti ČSAF (členové vědecké rady a pozvaní hosté – odborníci z vědecko-výzkumných pracovišť, hygieny a zdravotnictví, ochrany životního prostředí). Bod 4 – firmy a výzkumná a testovací pracoviště spolupracující na realizaci a vyhodnocování konkrétních projektů, případně informace zástupců ČSAF o projektech, které proběhly v zahraničí (PICADA).

Předpokládaný počet účastníků:

100 – 150 (jen pro zvané … vytipovaný okruh osob, organizací a institucí)

7. 1. 2014

Konala se ustavující schůze vědecké rady ČSAF na ÚFCH JH AV. Následně proběhlo jednání vědecké rady ČSAF, která se vyjadřovala k otázce použití fotokatalýzy pro dekontaminaci vzduchu a ozdravění prostředí, obzvláště v znečištěných oblastech Severní Moravy (likvidace PM2,5, benzapyrénu, VOC, NOx).

Září, říjen 2013

Předseda ČSAF Dr. František Peterka se v zůčastnil fotokatalytické konference a výstavy JEP 2013 v Portoroži a zasedání ISO TC 206 v Japonsku

Fotokatalýza dokáže čistit špinavé ovzduší

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace