Konference a workshopy

Aktuální otázky využití oxidu titaničitého v praxi

Proběhl multioborový seminář k mediálně často zneužívané problematice využití a bezpečnosti oxidu titaničitého. Odborníci z různých sfér posuzovali  bezpečné využití oxidu titaničitého z mnoha různých úhlů. Hlavní pohled byl z hlediska jeho využívání a nedávného zařazení jeho práškové formy s vdechnutelnou velikostí částic.

Na trhu se prakticky nevyskytují žádné nebezpečné výrobky oxidu titaničitého.

Jak uvádí Dr. Pikal, vedoucí výzkumu předního výrobce TiO2 Precheza a předseda analytické sekce světové asociace výrobců TiO2 – TDMA, prakticky všechny formy, na které by se klasifikace vztahovala byly staženy výrobci z trhu. Na straně výrobců i zákazníků je společný zájem – využívat pouze kvalitní a bezpečné výrobky obsahující tuto látku. Jak se shodli všichni přednášející, využití oxidu titaničitého pro zkvalitnění životního prostředí přináší kvalitativní posun a je nutné se vyvarovat zbytečné a nepodložené nanohysterii.

https://youtu.be/jvb2i2JcQNc

1 Současný stav klasifikace TiO2 a možný budoucí vývoj –  RNDr. Petr Pikal, CSs.

 

Fotokatalytická technologie TiO2 řeší prakticky bez rizik i nejzávažnější ekologické problémy.

 

Dr. Jan Procházka, člen Akademického sněmu AV ČR, stály host Parlamentní komise pro vědu a výzkum (-2021), celoživ. člen Elektrochemical Society, člen TNK 144 (nanomateriály), člen technické pracovní skupiny MPO/člen TWG pro WGC BREF – (tvorba evropské legislativy pro čištění odpadních plynů z chemického průmyslu(WGC), člen DECHEMA, předseda DR Nanoasociace, člen předsednictva ČSAF, nositel nejvyšších státních i zahraničních vyznamenání za přínosy mezinárodní vědě a výzkumu, autor více než 200 patentů v oblasti nanomateriály a TiO2, seznámil přítomné s širokým využitím oxidu titaničitého pro zlepšování životního prostředí a zhodnotil obří přínosy fotokatalytické technologie pro zvýšení životního standardu v porovnání s prakticky zanedbatelnými riziky.

 

https://youtu.be/qGpzxIs1Xdg

2 Přínosy a potenciální rizika fotokat. materiálů využívajících nanoformu TiO2 – Ing. Jan Procházka, Ph.D.

 

Všechny formy TiO2 jsou bezpečné, legislativa se vztahuje pouze na práškové materiály s aerodynamickým průměrem pod 10 mikrometrů (vdechnutelnou frakci).

 

Ing. Alena Krejčová, Svaz chemického průmyslu ČR – sekretář výboru pro management chemických látek a výboru pro průmyslové suroviny, člen pracovní skupiny CEFIC rady Národního centra pro toxické látky,  představila existující stav legislativy vztahující se k TiO2, konkrétně k jeho jediné formě – prášku s aerodynamickým průměrem pod 10 mikrometrů. Všechny ostatní formy jsou, jak uvádí legislativa netoxické a zcela bezpečné.

 

https://youtu.be/dZTqlhVrAsw

3 Legislativa regulující využívání nanoformy TiO2 – Ing. Alena Krejčová

 

Použití principu předběžné opatrnosti má svoje pevná pravidla dané evropskou legislativou a nelze se za něj účelově schovávat a jeho pomocí ovlivňovat pravidla trhu.

Předseda ČSAF, Mgr. Pavel Šefl se věnoval právnímu rozboru často zneužívanému principu předběžné opatrnosti s tím, že někteří statní zaměstnanci, individuálně nebo schovávající se za státní instituce v ČR porušují zákon o svobodné veřejné soutěži a prakticky nelegálně torpédují inovativní podnikání. Tato uváděná a potenciálně nelegální činnost je o to závažnější, že v době nouzového stavu znemožnila účinnou obranu obranu obyvatelstva proti viru SARS-COV-2 a nemoci COVID 19.

 

https://youtu.be/ljSgvnqJCvI

4 Princip předběžné opatrnosti a jeho praktické používání – Mgr. Pavel Šefl, Ph.D.

 

Kvalitu TiO2 produktů lze dobře měřit

Dr. Pavel Kejzlar, Technická univerzita v Liberci – vedení Laboratoře aplikované fotokatalýzy předvedl přítomným možnosti TUL pro testování vlastností fotokatalytických výrobků a vznesl některé otázky ohledně využití existujících norem.

 

https://youtu.be/YXB8Fe2M3GQ

5 Jak testovat fotokat. produkty z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti – Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

 

Oxid titaničitý v jeho nanoformě je bezpečný pro plicní buňky

Dr. Rössner z Ústavu experimentální medicíny AV ČR – vedoucí oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie, se věnoval metodologii posuzovaní toxicity a výsledkům svého výzkumu, kde porovnává vliv různých materiálú na plicní buňky, včetně TiO2. Jeho závěr je jednoznačný –  oxid titaničitý nemá jako jediná zkoumaná inertní nerozpustná látka žádný negativní vliv na plicní buňky.

 

https://youtu.be/knEhkc0tIJE

6 Toxicita nanočástic TiO2 a ZnO z hlediska současného vědeckého poznání a praxe –  RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

21 února 2018

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR), Asociace nanotechnologického průmyslu ČR (ANP ČR) a Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) uspořádali interaktivní setkání o bezpečnosti TiO2 a navrhli povinné parametry pro posouzení spolehlivosti toxikologických studií. Setkání bylo organizováno v souvislosti se stanoviskem RAC, které navrhuje harmonizovanou klasifikaci a označování oxidu titaničitého na úrovni EU.

Pozvaní řečníci byli  Prof. Harald F Krug, Empa, International Research Cooperations Manager NanoCASE GmbH St. Gallen, Switzerland; Jan Prochazka, Ph.D.; Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu , Dr. David B. Warheit, The Chemours Company, USA , Technical Fellow, Toxicology and Risk Assessment, Dr. Rodger Battersby, EBRC Consulting GmbH, Hannover, Germany, toxicology expert in TDMA, Dr. David Lockley,  Venator Materials Plc,  Product Defence and Toxicology Manager, Global Product EHS an  Prof. Damjana Drobne, University of Ljubljana, Head of the Research group for Nanobiology and Nanotoxicology at Biotechnical Faculty.

Úvod a řečníci

Ochrana proti extrémním koncentracím prachu a dlouhodobému vystavení plicím je již poskytována všem občanům EU prostřednictvím právních předpisů o bezpečnosti práce.

Position EN   Annex – reasoning EN   Stanovisko CZ

14.12.2016

Panelová diskuze na téma Fotokatalytické technologie – od teorie k praktickému využití

Jak jsme nedávno avizovali, proběhla dne 13.12. v prostorách Ústavu experimentální medicíny AV ČR panelová diskuse na téma: Fotokatalytické technologie – od teorie k praktickému využití

Panelová diskuse se skládala ze čtyř částí (bloků) na jejichž začátku vždy byla krátká přednáška jednotlivých odborníků na dané téma.

Moderátory celé akce byli Ing. Jan. Topinka CSc., DSc. a Mgr.Pavel Šefl CSc.

V úvodu vystoupil Ing. František Peterka Ph.D., předseda ČSAF s přednáškou na téma ,,Současný stav oboru aplikací fotokatalýzy – historie, očekávání a skutečnost v roce 2016“

V přednášce popsal celý vývoj oboru, zejména s ohledem na certifikační proces v rámci EU a konkrétní výstupy ve formě výrobků založených na principu fotokatalýzy a jejich využití při praktických aplikacích.

V následující diskusi na něj navázali další přítomní hosté z řad odborné veřejnosti.

Druhým přednášejícím byl Ing. Jan Procházka Ph.D., místopředseda ČSAF s přednáškou ,,Potenciál fotokatalytické technologie pro ochranu zdraví a životního prostředí.“

V průběhu přednášky byly prezentovány možnosti praktického využití materiálů na bází TiO2, v oblasti zdravotnictví a ochrany životního prostředí. Zejména se zaměřil na způsoby a možnosti ošetření interiéru zdravotnických zařízení pro snížení výskytů nebezpečných bakterií (MRSA) v těchto prostorách. Další část byla věnována využití fotokatalytických nátěrů na fasádách budov a to se dvěma účinky a) samočistící schopnosti s odstraněním znečisťujících látek, zejména plísní a řas  z povrchu ošetřeného materiálu    b) čištění ovzduší v blízkosti takto ošetřených ploch. Po poměrně živé reakci moderátor poté ukončil  diskuzi k tomuto příspěvku, s tím, že toto téma je příliš rozsáhlé a je nutno se k němu vrátit na některém z příštích plánovaných diskuzních panelů.

V další části byly zařazeny přednášky zaměřené na lékařské studie vlivu TiO2 na zdraví lidí a dalších živých organismů.

První z těchto přednášek na téma ,,Inhalační účinek nanočástic TiO2 “, kterou přednesla prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc z Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byla věnována rozsáhlému výzkumu vlivu částic TiO2 při výrobním procesu. Tento výzkum poukazoval na rozdíly mezi různými pracovišti, ale neprokázal žádný škodlivý vliv na lidské zdraví, přestože se jednalo o dlouhodobé zatížení s velkými koncentracemi této látky.  Přednášku MUDr. Pelclové v diskusi o potenciálních rizicích nano TiO2 doplnil RNDr. Petr Pikal (Precheza a.s.), který poukázal na závěry rozsáhlých epidemiologických studií, které neindikují negativní vliv na zdravotní stav sledovaných zaměstnanců ani u vysokých expozic TiO2 a nezaznamenaly ani jeden případ onemocnění zaměstnance spojeny s expozicí TiO2. Zmíněné studie v časově dlouhém období zkoumaly dopady vysokých expozicí TiO2 formou exhalace, která je považována za nejrizikovější, v průmyslových provozech výroby pigmentu titanové běloby  na vzorku několika desítek tisíc zaměstnanců. Dále uvedl, že pigment titanové běloby typicky obsahuje až 20% nanočástic TiO2.

Poté následovala přednáška byla na téma ,, Nové poznatky o rizicích nano-TiO2“

Přednášejícím byl RNDr. Pavel Rossner, Ph.D., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR – odd. genetiky, toxikologie a nanotoxikologie). Tato přednáška byla zaměřena na krátké shrnutí dosavadních výzkumů, z nichž část byla prováděna na zvířatech (in vivo)  a větší část formou in vitro na buňkách. Přednáška a následná diskuse ukázaly, že testy toxicity nano TiO2 na zvířatech neprokazují souvislost mezi expozicí nanoformě TiO2 a vznikem rakoviny u člověka. V diskuzi potom RNDr. Rossner zdůraznil své závěry o vlivu oxidu titaničitého na organismus savců, že je nízký a prakticky neměřitelný.

Závěrem lze konstatovat, že došlo k rozsáhle výměně názorů na daná témata a přes různá stanoviska k využitelnosti fotokatalýzy je nutno dále pokračovat v celém procesu certifikace nových výrobků při jejich zavádění na trh, neboť se jedná o perspektivní obor s velkým přínosem pro ochranu zdraví a životního prostředí před vlivem znečištění.

O případném termínu konání druhého diskusního bloku Vás budeme informovat v průběhu příštího roku.

RNDr. Kotlík ze SZÚ v průběhu diskuze vystoupil s tvrzením, že na stránkách ČSAF je nepravdivá informace o udělení souhlasu SZÚ s aplikacemi a používáním jednoho výrobků údajného člena asociace.

Předsednictvo proto následně prověřilo obsah svých webových stránek a po zjištění, že na webových stránkách ČSAF, tato informace nikdy nebyla zveřejněna, se důsledně proti tomuto tvrzení ohrazuje. Zároveň konstatuje, že nenese odpovědnost za obsah webových stránek jiných subjektů zabývajících se produkci nebo prodejem výrobků na bázi fotokatalýzy. Pokud by se však snad v budoucnu jednalo o člena ČSAF, byl by vyzván k odstranění nepravdivých informací, případně zveřejní své stanovisko k tomuto jednání, které poškozuje její zájmy.

Ing.Jiří Kubečka – tiskový mluvčí

3. a 4. září 2014

se uskutečnila mezinárodní konference FOTOKATALÝZA-Technická normalizace a certifikace – cesta na trh (PHOTOCATALYSIS – Standardisation and Certification Assisting Commercialization), jenž je věnovala důležitým tématům bezpečnosti a využitelnosti (účinosti) fotokatalytických technologií a nutnosti zavedení standardů, norem a certifikačních programů.

Na základě závěrů této konference ČSAF  uvedla do praxe komplexní certifikační program, který dokáže nezávisle a objektivně hodnotit účinnost produktů otestovaných podle mezinárodních norem ISO a vydávat certifikáty odstupňované ve dvou kategoriích – Vynikající nebo Vyhovující.

Konferenci organizovala:

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Technická universita v Libereci

S podporou Photocatalysis Industry Association of Japan; European Photocatalysis Federation

Program konference kliknutím otevřte

Shrnutí výsledků konference kliknutím otevřte

Konference bezprostředně navazovala  na tyto akce:

  • Zasedání pracovních skupin ISO TC 206 a některých pracovních skupin CEN TC 386 organizovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) 1. a 2. 9.2014 v Praze
  • Společné zasedání EPF, PIAJ, ČSAF zaměřené na možnosti vzájemné spolupráce s cílem usnadnit přístup fotokatalytiských výrobků na trh, konané 1. a 2. 9.2014 v Praze
  • Plenární zasedání ISO TC 206, konané 3.9.2014 od 9 do 15 h v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
  • Generální zasedání EPF,  konané 3.9.2014 od 13 do 15 h v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

EPF Evropská fotokatalytická federace
PIAJ Fotokatalytická průmyslová společnost Japonska

Facebook
Twitter
LinkedIn