Proběhla konference k bezpečnosti TiO2 a fotokatalýzy

Aktuální otázky využití oxidu titaničitého v praxi

Proběhl multioborový seminář k mediálně často zneužívané problematice využití a bezpečnosti oxidu titaničitého. Odborníci z různých sfér posuzovali  bezpečné využití oxidu titaničitého z mnoha různých úhlů. Hlavní pohled byl z hlediska jeho využívání a nedávného zařazení jeho práškové formy s vdechnutelnou velikostí částic.

1 Současný stav klasifikace TiO2 a možný budoucí vývoj –  RNDr. Petr Pikal, CSs.

Na trhu se prakticky nevyskytují žádné nebezpečné výrobky oxidu titaničitého.

Jak uvádí Dr. Pikal, vedoucí výzkumu předního výrobce TiO2 Precheza a předseda analytické sekce světové asociace výrobců TiO2 – TDMA, prakticky všechny formy, na které by se klasifikace vztahovala byly staženy výrobci z trhu. Na straně výrobců i zákazníků je společný zájem – využívat pouze kvalitní a bezpečné výrobky obsahující tuto látku. Jak se shodli všichni přednášející, využití oxidu titaničitého pro zkvalitnění životního prostředí přináší kvalitativní posun a je nutné se vyvarovat zbytečné a nepodložené nanohysterii.

https://youtu.be/jvb2i2JcQNc

 

2 Přínosy a potenciální rizika fotokat. materiálů využívajících nanoformu TiO2 – Ing. Jan Procházka, Ph.D.

Fotokatalytická technologie TiO2 řeší prakticky bez rizik i nejzávažnější ekologické problémy.

Dr. Jan Procházka, člen Akademického sněmu AV ČR, stály host Parlamentní komise pro vědu a výzkum (-2021), celoživ. člen Elektrochemical Society, člen TNK 144 (nanomateriály), člen technické pracovní skupiny MPO/člen TWG pro WGC BREF – (tvorba evropské legislativy pro čištění odpadních plynů z chemického průmyslu(WGC), člen DECHEMA, předseda DR Nanoasociace, člen předsednictva ČSAF, nositel nejvyšších státních i zahraničních vyznamenání za přínosy mezinárodní vědě a výzkumu, autor více než 200 patentů v oblasti nanomateriály a TiO2, seznámil přítomné s širokým využitím oxidu titaničitého pro zlepšování životního prostředí a zhodnotil obří přínosy fotokatalytické technologie pro zvýšení životního standardu v porovnání s prakticky zanedbatelnými riziky.

https://youtu.be/qGpzxIs1Xdg

 

3 Legislativa regulující využívání nanoformy TiO2 – Ing. Alena Krejčová

Všechny formy TiO2 jsou bezpečné, legislativa se vztahuje pouze na práškové materiály s aerodynamickým průměrem pod 10 mikrometrů (vdechnutelnou frakci).

Ing. Alena Krejčová, Svaz chemického průmyslu ČR – sekretář Výboru pro management chemických látek a výboru pro průmyslová hnojiva, člen pracovní skupiny CEFIC a Rady Národního centra pro toxické látky,  představila existující stav legislativy vztahující se k TiO2, konkrétně k jeho jediné formě – prášku s aerodynamickým průměrem pod 10 mikrometrů. Všechny ostatní formy jsou, jak uvádí legislativa netoxické a zcela bezpečné.

 

https://youtu.be/dZTqlhVrAsw

 

4 Princip předběžné opatrnosti a jeho praktické používání – Mgr. Pavel Šefl, Ph.D.

Použití principu předběžné opatrnosti má svoje pevná pravidla dané evropskou legislativou a nelze se za něj účelově schovávat a jeho pomocí ovlivňovat pravidla trhu.

Předseda ČSAF, Mgr. Pavel Šefl se věnoval právnímu rozboru často zneužívanému principu předběžné opatrnosti s tím, že někteří statní zaměstnanci, individuálně nebo schovávající se za státní instituce v ČR porušují zákon o svobodné veřejné soutěži a prakticky nelegálně torpédují inovativní podnikání. Tato uváděná a potenciálně nelegální činnost je o to závažnější, že v době nouzového stavu znemožnila účinnou obranu obranu obyvatelstva proti viru SARS-COV-2 a nemoci COVID 19.

https://youtu.be/ljSgvnqJCvI

 

5 Jak testovat fotokat. produkty z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti – Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Kvalitu TiO2 produktů lze dobře měřit

Dr. Pavel Kejzlar, Technická univerzita v Liberci – vedení Laboratoře aplikované fotokatalýzy předvedl přítomným možnosti TUL pro testování vlastností fotokatalytických výrobků a vznesl některé otázky ohledně využití existujících norem.

https://youtu.be/YXB8Fe2M3GQ

 

6 Toxicita nanočástic TiO2 a ZnO z hlediska současného vědeckého poznání a praxe –  RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

Oxid titaničitý v jeho nanoformě je bezpečný pro plicní buňky

Dr. Rössner z Ústavu experimentální medicíny AV ČR – vedoucí oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie, se věnoval metodologii posuzovaní toxicity a výsledkům svého výzkumu, kde porovnává vliv různých materiálú na plicní buňky, včetně TiO2. Jeho závěr je jednoznačný –  oxid titaničitý nemá jako jediná zkoumaná inertní nerozpustná látka žádný negativní vliv na plicní buňky.

https://youtu.be/knEhkc0tIJE

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Bezpečné využití fotokatalytických aplikací TiO2

 

Odborníci a zástupci oborových asociací se dohodli na spolupráci pro zajištění bezpečných a efektivních fotokatalytických aplikací, které obsahují nanočástice oxidu titaničitého.

 

V únoru a březnu tohoto roku se rozvířila v médiích a na sociálních sítích debata o efektivnosti                     a bezpečnosti aplikací fotokatalytických nástřiků ve školkách a školách v Prostějově. Řada rodičů                      i zastupitelů vyjádřila své obavy o bezpečnost použitých produktů a pochybnosti o jejich účinnosti.

 

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF), která sdružuje vědce, odborníky i firmy spojené s oborem fotokatalýzy, se proto rozhodla zorganizovat informativní jednání o využívání výrobků na bázi oxidu titaničitého ve školních zařízeních. Jednání se dne 12. 5. 2021 zúčastnili zástupci  ČSAF – Mgr. Pavel Šefl (předseda), Ing. Jan Procházka, Ph.D. (člen představenstva, odborník na materiály a bezpečnost) a Michal Bareš (člen představenstva), Svazu chemického průmyslu ČR – Ing. Ivan Souček, Ph.D. (ředitel) a Ing. Alena Krejčová (odborník na chemickou legislativu), Asociace nanotechnologického průmyslu ČR – Ing. Mgr. Jiří Kůs (předseda výkonné rady) a Ing. Ladislav Torčík (místopředseda výkonné rady), Ing. Ladislav Novák, Ph.D., předseda České technologické platformy pro udržitelnou chemii a dále autoři „Společného expertního stanoviska k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého v předškolních/školních zařízeních,      a v dalších vnitřních prostorech budov“ Ing. Eduard Ježo, Ph.D. (ZÚOVA – Zdravotní ústav Ostrava (ředitel)), RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. a RNDr. Lenka Pekařová (SZÚ-Státní zdravotní ústav) a prof. Mgr. Jana Kukutschová, PhD. (VŠB – Technická univerzita Ostrava (prorektorka pro vědu a výzkum)).

Cílem jednání bylo dosáhnout nastavení pravidel pro využívání fotokatalytických aplikací, především v souvislosti s řešením otázek jejich účinnosti a bezpečnosti.

Byla dosažena dohoda o:

 

  • spolupráci v oblasti testování a certifikace fotokatalytických produktů a jejich aplikací v rámci certifikačního systému ČSAF a to jak z hlediska účinnosti, tak i z hlediska bezpečného použití. Cílem této spolupráce je stanovit pravidla/kritéria pro kvalitní a bezpečně použitelné výrobky a postupy jejich aplikace a stanovit základní pravidla pro jejich používání.
  • Bylo dohodnuto vytvoření společné expertní skupiny (tvořené zástupci na jednání přítomných organizací a institucí), která bude spolupracovat v otázkách posuzování konkrétních fotokatalytických výrobků, při případném zdokonalování certifikačního systému a při prosazování dohodnutého přístupu k fotokatalytickým aplikacím (dále jen Expertní skupina).
  • Expertní skupina bude poskytovat bezplatně poradenskou činnost, včetně odborných posouzení k použití konkrétních fotokatalytických výrobků. Odborná posouzení budou formulována na základě konsenzu všech členů této skupiny.

 

Nově vzniklá expertní skupina, certifikační program a od 12. 6. 2021 nabízené poradenské služby prakticky již dnes dávají uživatelům možnost vybrat si fotokatalytické produkty a jejich aplikace tak, aby měli jistotu, že bude chráněno ošetřených prostor a zajištěno smysluplné vynaložení jejich finančních prostředků.

 

 

V Praze dne 21. května 2021

 

Tiskovou zprávu vydala Společná expertní skupina pro bezpečné a efektivní fotokatalytické aplikace s TiO2.

 

 

Mgr. Pavel Šefl

Koordinátor Expertní skupiny

e-mail: predseda.csaf@fotokatalyza.org

tel.: +420 724 339 369

Facebook
Twitter
LinkedIn

Další informace